Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Let op: vanwege grote drukte en personeelstekort in het verzendcentrum ontvangt u uw bestelling mogelijk later dan u van ons gewend bent. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Leveringsvoorwaarden

Activiteiten

Prijzen
De genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 9% btw (boeken) of 21% btw (evenementen).

Privacy
De gegevens die u bij uw bestelling opgeeft, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling.

Prijswijzigingen en fouten voorbehouden!

Algemene leveringsvoorwaarden boekbestellingen

Verzendkosten
Voor verzending binnen Nederland worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzending naar België worden geen verzendkosten in rekening gebracht voor bestellingen vanaf € 20,00. Voor bestellingen tot € 20,00 bedragen de verzendkosten voor België € 1,75. Wanneer de boeken naar een adres buiten Nederland of België verzonden moeten worden, berekenen wij verzendkosten vanaf de grens.

Bezorging
Bij bestellen op werkdagen vóór 19.00 uur wordt uw bestelling in het algemeen nog dezelfde dag via PostNL of DHL aan u verzonden. Wanneer u een boek bestelt dat nog niet is verschenen, houden wij uw bestelling in nota. Zodra het boek verschenen is, sturen wij het u toe.

Betaling
Betaling gaat via iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net, KBC/CBC Betaalknop of overboeking.

Bestelling retour sturen
Wanneer u een besteld product na ontvangst toch niet wilt afnemen, mag u het binnen 14 werkdagen aan ons terugsturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Alleen wanneer het product onbeschadigd is, accepteren wij de retourzending. Het door u eventueel betaalde factuurbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) zal binnen 30 dagen aan u worden teruggestort.

Wanneer een besteld product niet in orde blijkt te zijn, wat u direct na ontvangst dient te controleren, kunt u dat binnen 14 dagen telefonisch, schriftelijk of via e-mail aan ons kenbaar maken. Nadat is aangetoond dat het product beschadigd was, niet aan de beschrijving voldeed of anderszins niet volgens de overeenkomst was, zullen wij het product vervangen of de factuur laten vervallen of het door u eventueel al betaalde factuurbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) terugstorten.

Algemene voorwaarden (online) evenementen

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Uitgeverij Mens! en de (rechts)persoon die een overeenkomst met Uitgeverij Mens! aangaat door inschrijving voor online en fysieke evenementen die Uitgeverij Mens! organiseert, hierna te noemen ‘Deelnemer’, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Deelnemer door middel van het ‘bestellen’ van het evenement via de webshop inclusief betaling met iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC.
 2. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 3. Door het inschrijven via het webshopsysteem of (na overleg) aanmelden per e-mail verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene voorwaarden van Uitgeverij Mens!.
 4. Nadat het bestelproces via de webshop is doorlopen ontvangt de Deelnemer direct een bevestiging per e-mail met als bijlage de factuur. Bij inschrijving per e-mail ontvangt de Deelnemer binnen vijf werkdagen per e-mail een factuur.
 5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Deelnemer reeds is begonnen.


2. Betaling

 1. Betaling door de Deelnemer dient direct bij inschrijving via iDEAL, Bancontact, Belfius Direct Net of KBC/CBC te geschieden. Indien Deelnemer na overleg per e-mail inschrijft, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling dient plaats te vinden door middel van overmaking op de in de factuur aangegeven bankrekening.
 2. Indien de Deelnemer niet binnen de onder 2.1 genoemde termijn heeft betaald, is Uitgeverij Mens! gerechtigd, nadat hij de Deelnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Uitgeverij Mens!, vanaf de vervaldag de Deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Uitgeverij Mens! maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Deelnemer.
 4. Uitgeverij Mens! is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan Uitgeverij Mens! is gedaan.


3. Annulering door Deelnemer

 1. Annulering dient per e-mail te gebeuren.
 2. In het geval van annulering door de Deelnemer:
  • tot uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement zal 50 euro (incl. btw) wegens administratiekosten aan de Deelnemer in rekening worden gebracht.
  • tot twee weken voor aanvang van het evenement wordt 50 procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de Deelnemer.
  • korter dan twee weken voor aanvang van het evenement wordt 100 procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de Deelnemer.

  Bovenstaande is van toepassing ongeacht de reden van annuleren.
  Indien aan de orde zal Uitgeverij Mens! de door de Deelnemer aan Uitgeverij Mens! gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst binnen veertien dagen terugbetalen.

 3. Het is de Deelnemer toegestaan de overeenkomst tot 48 uur voor aanvang te doen overgaan op een andere (rechts)persoon, zonder dat Uitgeverij Mens! daarvoor bij de Deelnemer meerkosten in rekening zal brengen. De Deelnemer is daarbij zelf verantwoordelijk voor de eventuele verrekening van het deelnamebedrag met de (rechts)persoon op wie de overeenkomst overgaat.


4. Annulering, opschorting, wijzigingen door Uitgeverij Mens!

 1. Uitgeverij Mens! heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren. De Deelnemer heeft in dat geval recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Uitgeverij Mens! betaalde bedrag mits de Deelnemer voldaan heeft aan de met Uitgeverij Mens! overeengekomen bepalingen. Redenen voor Uitgeverij Mens! om een evenement te annuleren of op te schorten zijn: te weinig aanmeldingen, verhindering spreker, onverwachte omstandigheden aan de zijde van Uitgeverij Mens!.
 2. Uitgeverij Mens! is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn indien de Deelnemer een of meer bepalingen van de met Uitgeverij Mens! gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden zullen alsnog door Uitgeverij Mens! in rekening worden gebracht bij de Deelnemer.
 3. Uitgeverij Mens! is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een evenement te wijzigen. Indien Uitgeverij Mens! tot het oordeel komt dat van de Deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd het evenement onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Uitgeverij Mens! besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
 4. Uitgeverij Mens! behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor de Deelnemer zich heeft aangemeld te wijzigen, voor zover deze wijzigingen redelijk en billijk geacht kunnen worden, waarbij de Deelnemer geen aanspraak kan maken op terugbetaling van betaling.
 5. Uitgeverij Mens! heeft het recht indien een ingeplande spreker niet in staat is zijn presentatie te geven, een vervangende spreker in te zetten.
 6. De Deelnemer wordt geacht zich uitsluitend in te schrijven wanneer hij/zij behoort tot de omschreven doelgroep en voldoet aan de eventueel gestelde vooropleidingseisen.
  Mocht vóór of tijdens een evenement blijken dat de deelnemer niet tot de doelgroep behoort en/of niet voldoet aan de vooropleidingseisen, zonder dat daarover vooraf overleg is geweest en Uitgeverij Mens! daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met deelname door de Deelnemer, dan heeft Uitgeverij Mens! op elk moment het recht de Deelnemer (alsnog) de (verdere) deelname te ontzeggen. De Deelnemer heeft daarbij geen recht op restitutie van inschrijvings-/deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten (zoals reis- en verblijfkosten).


5. Aansprakelijkheid

 1. Uitgeverij Mens! is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
 2. Uitgeverij Mens! is niet aansprakelijk voor schade, aan de Deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege Uitgeverij Mens! (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Uitgeverij Mens! tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan de Deelnemer de overeenkomst is aangegaan opgeschort.
 4. Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan de Deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.


6. Akkoordverklaring Deelnemer

 1. Voor deelname aan een (online) evenement waarbij oefeningen deel uitmaken van het programma dient de Deelnemer voorafgaand een door Uitgeverij Mens! verstrekte akkoordverklaring in te vullen en te ondertekenen. Met deze verklaring bevestigt de Deelnemer zich ervan bewust te zijn dat deelname op eigen risico is, de privacy van andere deelnemers niet te zullen schenden en het auteursrecht op cursusmateriaal te respecteren.
 2. Wanneer de Deelnemer deze verklaring niet ondertekent, zal Uitgeverij Mens! de Deelnemer geen toegang verlenen tot het (online) evenement.
 3. Indien de Deelnemer de verklaring niet ondertekent en zodoende niet aan het (online) evenement kan deelnemen, vindt er geen restitutie van het overeengekomen bedrag plaats en blijft de betalingsverplichting van kracht indien het overeengekomen bedrag nog niet (volledig) is voldaan.


7. Copyright

 1. Copyright op de door Uitgeverij Mens! uitgegeven cursusmateriaal berust bij Uitgeverij Mens!, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Mens! zullen door de Deelnemer geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het is de Deelnemer niet toegestaan gedurende het evenement foto’s, video-opnames, geluidopnames of opnames in welke vorm dan ook te maken van presentaties door de spreker of van (uitingen van) andere deelnemers.
 3. Het is de Deelnemer zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Mens! niet toegestaan om op basis van één overeenkomst meer dan één persoon te laten deelnemen, om anderen dan die ene persoon te laten mee- of terugkijken, of het materiaal in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk te delen met derden.

Activiteiten

Webinar-serieTraumasporenHet herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringenMet Nederlandse ondertiteling van de opnames!

Prof. dr. Bessel van der Kolk is een van 's werelds meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van traumagerelateerde stress. In een vijfdelige webinar-serie spreekt hij onder meer over neurobiologie, ontwikkelingstrauma en behandelmethodes, waaronder psychedelica-therapie met MDMA.
Meer

Videocursus Trauma en innerlijke verdeeldheid Cliënten helpen hun persoonlijkheidsdelen te omarmenNederlandse editie!

Janina Fisher is een internationaal gewaardeerd deskundige op het gebied van traumabehandeling. In deze vierdelige videocursus deelt zij haar kennis.
Meer

Online verdiepingsworkshopDe polyvagaaltheorie in therapie Herstellen van trauma door te werken met het zenuwstelsel

Deze zesdelige verdiepingsworkshop is het vervolg op de introductieworkshop 'De polyvagaaltheorie in therapie'. Deb Dana zal deelnemers helpen hun vaardigheden in het toepassen van de polyvagaaltheorie te vergroten.
Meer