Gratis verzending
binnen Nederland
voor België vanaf € 20,00

Vandaag verzonden
bij bestellen vóór 19.00 uur

Algemene voorwaarden (online) evenementen

Activiteiten

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Uitgeverij Mens!, hierna te noemen ‘Uitgeverij Mens!’, en een ‘Opdrachtgever’ met betrekking tot online en fysieke evenementen die Uitgeverij Mens! organiseert, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Opdrachtgever door middel van het ‘bestellen’ van het evenement via de webshop inclusief betaling met iDEAL of Bancontact.
 2. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 3. Door het inschrijven via het webshopsysteem of (na overleg) aanmelden per e-mail verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de Algemene voorwaarden van Uitgeverij Mens!.
 4. Nadat het bestelproces via de webshop is doorlopen ontvangt de Opdrachtgever direct een bevestiging per e-mail met als bijlage de factuur. Bij inschrijving per e-mail ontvangt de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen per e-mail een factuur.
 5. Gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van reden kosteloos te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen.


2. Betaling

 1. Betaling door de Opdrachtgever dient direct bij inschrijving via iDEAL of Bancontact te geschieden. Indien Opdrachtgever na overleg per e-mail inschrijft, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling dient plaats te vinden door middel van overmaking op de in de factuur aangegeven bankrekening.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder 2.1 genoemde termijn heeft betaald, is Uitgeverij Mens! gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Uitgeverij Mens!, vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Uitgeverij Mens! maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 4. Uitgeverij Mens! is verplicht om een creditnota te versturen wanneer een terugbetaling overeengekomen is. Het verschuldigde bedrag dient binnen veertien dagen vanaf de datum op de creditnota teruggestort te zijn op de rekening van waaruit de betaling aan Uitgeverij Mens! is gedaan.


3. Annulering door Opdrachtgever

 1. Annulering dient per e-mail te gebeuren.
 2. In het geval van annulering door de Opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement zal 50 euro (incl. btw) wegens administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
   
  Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het evenement wordt 50 procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
   
  Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het evenement wordt 100 procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
   
  Indien aan de orde zal Uitgeverij Mens! de door de Opdrachtgever aan Uitgeverij Mens! gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst binnen veertien dagen terugbetalen.
   
  Bovenstaande is van toepassing ongeacht de reden van annuleren.
   
 3. Het is de Opdrachtgever toegestaan de overeenkomst tot 48 uur voor aanvang te doen overgaan op een andere (rechts)persoon, zonder dat Uitgeverij Mens! daarvoor bij de Opdrachtgever meerkosten in rekening zal brengen.


4 Annulering, opschorting, wijzigingen door Uitgeverij Mens!

 1. Uitgeverij Mens! heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren. De Opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Uitgeverij Mens! betaalde bedrag mits de Opdrachtgever voldaan heeft aan de met de Uitgeverij Mens! overeengekomen bepalingen. Redenen voor Uitgeverij Mens! om een evenement te annuleren of op te schorten zijn: te weinig aanmeldingen, verhindering spreker, onverwachte omstandigheden aan de zijde van Uitgeverij Mens!.
 2. Uitgeverij Mens! is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn indien de Opdrachtgever een of meer bepalingen van de met Uitgeverij Mens! gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden zullen alsnog door Uitgeverij Mens! in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
 3. Uitgeverij Mens! is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een evenement te wijzigen. Indien Uitgeverij Mens! tot het oordeel komt dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het evenement onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Uitgeverij Mens! besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
 4. Uitgeverij Mens! behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor de Opdrachtgever zich heeft aangemeld te wijzigen, voor zover deze wijzigingen redelijk en billijk geacht kunnen worden, waarbij de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op terugbetaling van betaling.
 5. Uitgeverij Mens! heeft het recht indien een ingeplande spreker niet in staat is zijn presentatie te geven, een vervangende spreker in te zetten.


5 Aansprakelijkheid

 1. Uitgeverij Mens! is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
 2. Uitgeverij Mens! is niet aansprakelijk voor schade, aan de Opdrachtgever of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege Uitgeverij Mens! (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Uitgeverij Mens! tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan de Opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan opgeschort.
 4. Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan de Opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 5. Copyright op de door Uitgeverij Mens! uitgegeven cursusmateriaal berust bij Uitgeverij Mens!, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de Uitgeverij Mens! zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Activiteiten

Webinar-serie De levende erfenis van trauma transformeren Toepassing in de therapeutische praktijk

Janina Fisher is een internationaal gewaardeerd deskundige op het gebied van traumabehandeling. In de webinar-serie die op 20 september start, zal zij haar kennis delen.
Meer